continguts dels plans

 

Els continguts principals dels plans de formació són: objectius, basats en les necessitats formatives; accions formatives, tant transversals com específiques; destinataris; calendari; metodologia i modalitats; recursos i pressupost; criteris d’avaluació.